Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών τριών (3) επιτροπών NAT, χρονικής διάρκειας από 01/01/2012 – 31/12/2012

Ημερομηνία: 21.12.2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ανακοινώνει ότι :

Την 22/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο κτίριο του ΝΑΤ, Αλκιβιάδου 118, στον 6ο όροφο της Διεύθυνσης Οικονομικού θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών τριών (3) επιτροπών, χρονικής διάρκειας από 01/01/2012 – 31/12/2012, ήτοι :

Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών

Επιτροπή Διενέργειας Τακτικών Δημόσιων Διαγωνισμών και

Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών Δημόσιων Διαγωνισμών

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 & 38 του ΠΔ 118/2007, τις διατάξεις του Ν 2690/1999, την υπ΄αριθμ 30002/749/01/04/1983 Υπουργική απόφαση και το άρθρο 26 του Ν 4024/2011.


Στη Δημόσια κλήρωση θα παρευρεθούν :

1.      Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών

2.      Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού

3.      Δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικού

Κοινοποίηση                                                                                     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Διευθύνσεις ΝΑΤ

 

                                                                              ΑΘ. ΚΟΥΒΔΗ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS