Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Κατάργηση ΚΑΕΟ

Ημερομηνία: 22.06.2011

 Κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων ( ΚΑΕΟ )

1. Ο κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που
μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ ελληνικών
λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά, επιβατηγά − οχημα−
ταγωγά και φορτηγά − οχηματαγωγά πλοία, καθώς και
το ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο «Κεφάλαιο Ασφάλισης
Επιβατών και Οχημάτων» (Κ.Α.Ε.Ο.), που συστάθηκαν με
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του
ν. 2575/1998 (Α΄ 23) καταργούνται. Τα αποθεματικά του
Κ.Α.Ε.Ο. περιέρχονται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο
(N.A.T.), το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος του
Κ.Α.Ε.Ο.. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4
του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), όπως ισχύουν σήμερα, καταρ−
γούνται. Για την είσπραξη, την απόδοση, τη βεβαίωση
και την επιβολή των πάσης φύσεως κυρώσεων για τη
μη είσπραξη ή τη μη απόδοση των πόρων υπέρ του
Κ.Α.Ε.Ο., που ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι και
την 31η Μαΐου 2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι
καταργούμενες διατάξεις, με δικαιούχο το Ν.Α.Τ..
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
3 του α.ν. 381/1936 «περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των νόμων 5167 και 5944 «περί ρυθμίσεως των
εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών» (Α΄ 548
και αναδημοσίευση στο Α΄ 569), οι κατ’ εξουσιοδότη−
ση αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νομοθεσί−
ας, που προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ τρίτων
ποσοστού επί της διαφυγούσης αμοιβής εργατών, λόγω
απώλειας εργασιών φορτοεκφόρτωσης σε λιμένες, κα−
ταργούνται.
3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη της ισχύουσας νο−
μοθεσίας, που προβλέπει υποχρέωση καταβολής υπέρ
τρίτων αχθοφορικών τελών, αμοιβών ή δικαιωμάτων επί
των εισιτηρίων επιβιβαζομένων σε πλοία προς μεταφο−
ρά επιβατών, για τη διενέργεια αχθοφορικών εργασιών,
καταργείται.
4. Τέλη, αμοιβές και δικαιώματα των προηγούμενων
παραγράφων, τα οποία δεν εισπράχθηκαν και δεν απο−
δόθηκαν από την 1η Ιουνίου 2011 έως και την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται από τους υπό−
χρεους για είσπραξη και απόδοση, κατά των οποίων
δεν επιβάλλεται καμία κύρωση.

                                                         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : « Κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων-Διευκρινίσεις για την απόδοση

                του ΚΑΕΟ μετά τη δημοσίευση του Ν. 3978( ΦΕΚ 137/τ.Α΄/16.6.2011) ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις 16.6.2011 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3978 ( ΦΕΚ 137/τ.Α΄/16.6.2011)

« Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Στο άρθρο 116 του ανωτέρω νόμου  έχει προβλεφθεί προσθήκη –τροπολογία που αφορά στην κατάργηση τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  και η κατάργηση του Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων ( Κ.Α.Ε.Ο.).

 

Συγκεκριμένα  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 116:

« Ο κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ ελληνικών λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά και φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία, καθώς και το ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο « Κεφαλαίο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων» (Κ.Α.Ε.Ο.), που συστάθηκαν με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2575/1998 (Α΄23) καταργούνται. Τα αποθεματικά του Κ.Α.Ε.Ο. περιέρχονται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ( Ν.Α.Τ.), το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος του Κ.Α.Ε.Ο. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 2575/1998 (Α΄23), όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται. Για την είσπραξη, την απόδοση, τη βεβαίωση και την επιβολή των πάσης φύσεως κυρώσεων για τη μη είσπραξη ή τη μη απόδοση των  πόρων υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο., που ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31η Μαΐου 2011, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταργούμενες διατάξεις , με δικαιούχο το Ν.Α.Τ.».

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 116 αναφέρεται ότι:

« Τέλη, αμοιβές και δικαιώματα των προηγούμενων παραγράφων, τα οποία δεν εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν από την 1η Ιουνίου 2011 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται από τους υπόχρεους για είσπραξη και απόδοση ,κατά των οποίων δεν επιβάλλεται καμία κύρωση».

 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι :

1.    Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οι οποίες δεν εισέπραξαν τέλος 6,5 % υπέρ ΝΑΤ από 1.6.2011 έως 16.6.2011 ( ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) δε θα κληθούν να αποδώσουν ΚΑΕΟ και δεν θα τους επιβληθεί καμία κύρωση.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να μην αναζητήσει την απόδοση του Κ.Α.Ε.Ο. για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία μας ή στις κατά τόπους λιμενικές αρχές (υπολόγοι), στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν εισπράχθηκε τέλος 6,5 % υπέρ ΝΑΤ από 1.6.2011 έως 16.6.2011, σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 3978/2011.

 

2.    Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες οι οποίες μετά την 1.6.2011 εισέπραξαν τέλος 6,5 % υπέρ Ν.Α.Τ. , θα αποδώσουν αυτό  και για το σύνολο των ημερών που αυτό εισεπράχθη, αναφέροντας στην συνταχθείσα κατάσταση απόδοσης το χρονικό διάστημα είσπραξης αυτού.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούνται οι λιμενικές αρχές της χώρας  ,ως υπόλογοι υπεύθυνοι  για την είσπραξη –απόδοση του Κ.Α.Ε.Ο., να ενημερώσουν τις πλοιοκτήτριες εταιρείες της αρμοδιότητας τους  καθώς και  για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS