Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Παράταση μέχρι 29/06/2012 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για για υπαγωγή ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι 29/02/2012

Ημερομηνία: 22.05.2012

Παράταση μέχρι 20/06/2012 της προθεσμίας υποβολής αίτησης για για υπαγωγή ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι 29/02/2012.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS