Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πληρωμή Συντάξεων την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα.

Ημερομηνία: 22.01.2013

Με απόφαση του Ενιαίου  Συστήματος  Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων οι συντάξεις θα πληρώνονται  την τελευταία ημέρα του μήνα.

Η έκδοση των ενημερωτικών θα γίνεται την ημερομηνία πληρωμής και μετέπειτα και  ΟΧΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ από το ΝΑΤ και τα ΚΕΠ.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS