Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Νέο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση για προσωρινή Σύνταξη (Ν. 4387/2016)

Ημερομηνία: 09.03.2018

Στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση θα προσκομίζεται και το δικαιολογητικό Υπεύθυνη Δήλωση για προσωρινή Σύνταξη (Ν. 4387/2016).
Το έντυπο βρίσκεται στην κατηγορία Έντυπα Αιτήσεων
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ναυτικού"
"Χορήγηση κύριας σύνταξης λόγω γήρατος ή ανικανότητας ή ατυχήματος"

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS