Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
16-12-2010 : Πληρωμή συντάξεων Ιανουαρίου και Δώρου Χριστουγέννων

Ημερομηνία: 10.12.2010

 16-12-2010 : ( Πέμπτη )  Πληρωμή συνταξεων Ιανουαρίου 2011 και του Δώρου Χριστουγέννων για τις συντάξεις ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS