Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ανακοίνωση
 
Προσεχώς πατώντας εδώ θα εισέρχεστε στο χώρο υπηρεσιών του portalΟι διαδικτυακές υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στους :

 • MS Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera

Για εμφάνιση των εκτυπώσεων χρειάζεστε Adobe Reader. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader πατήστε εδώ.

Σε πείπτωση μη εμφάνισης εκτυπώσεων με χρήση του MS Internet Explorer, κάντε uncheck στον Acrobat Reader τη ρύθμιση "Display PDF in browser" / "Εμφάνιση PDF στο browser".
Για λεπτομερείς οδηγίες πατήστε εδώ.Οι υπηρεσίες που μπορεί να πάρει κάποιος πιστοποιημένος ή εγγεγραμμένος χρήστης ( φυσικό πρόσωπο ή Ναυτιλιακή Εταιρεία ) ανά κατηγορία είναι :

1. Πιστοποιημένος Συνταξιούχος :
α) Αιτήσεις για :
 1. Μεταβίβαση Σύνταξης Ν.Α.Τ.
 2. Μεταβίβαση Σϋνταξης Κ.Ε.Α.Ν.
 3. Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών), εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων)
 4. Σημειώματα επιστροφής Εισφορών Κ.Ε.Α.Ν.
 5. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.
β) Εκτυπώσεις :
 1. Βεβαίωση για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης
 2. Πιστοποιητικό επιστροφής ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος
 3. Σημειώματα εξαγοράς υπηρεσίας από το Κ.Ε.Α.Ν. για παροχή σύνταξης
 4. Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
 5. Ενημερωτικά σημειώματα απονομής σύνταξης επικουρικής ασφάλισης
 6. Πιστοποιητικά Απονομής σύνταξης Ανικανότητας - Ατυχήματος - Γήρατος
 7. Ενημερωτικά σημειώματα μηνιαίων αποδοχών
 8. Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά σημειώματα 4-μήνου
 9. Απογραφικά δελτία τελευταίου 48-μήνου.
γ) Υπολογισμοί :
 1. Υπολογισμός περίπου σύνταξης Ν.Α.Τ. / Κ.Ε.Α.Ν.
 2. Εξαγορές Υπηρεσίας
 3. Εξαγορά για αναβάθμιση σύνταξης Ν.Α.Τ. / Κ.Ε.Α.Ν.
 4. Θα μπορούν να πάρουν / υπολογίσουν τη μελλοντική σύνταξή τους σε συνδυασμό πάντα με την προϋπηρεσία τους όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή με προσθήκη επιπλέον εξαγορών που δεν έχουν χαρακτηριστεί. Η όλη διαδικασία θα διέπεται από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σύνταξης και απεικονίζεται στα αντίστοιχα παραμετρικά αρχεία του υποσυστήματος συντάξεων του τρέχοντος πληροφοριακού συστήματος.
 5. Δυνατότητα προσομοίωσης τροποποίησης σύνταξης μετά από εξαγορά και εύρεσης της νέας τροποποιημένης κύριας ή / και επικουρικής σύνταξης καθώς και του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς καθώς και του νέου απογραφικού δελτίου της τελευταίας τετραετίας.
2. Εγγεγραμμένος Συνταξιούχος :
α) Αιτήσεις για :
 1. Μεταβίβαση σύνταξης Ν.Α.Τ.
 2. Μεταβίβαση σύνταξης Κ.Ε.Α.Ν.
 3. Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών), εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων).
β) Εκτυπώσεις :
 1. Πιστοποιητικό επιστροφής ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος.
γ) Υπολογισμοί :
 1. Εξαγορές Υπηρεσίας.
3. Πιστοποιημένος Ναυτικός :
α) Αιτήσεις για :
 1. Αιτήσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση
 2. Βεβαίωση μη συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ.
 3. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.
β) Υπολογισμοί :
 1. Υπολογιμός περίπου σύνταξης Ν.Α.Τ. / Κ.Ε.Α.Ν.
 2. Εξαγορές Υπηρεσίας
 3. Κάθε ναυτικός θα μπορεί να απευθύνεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή μέσω του διαδικτύου θα εκδίδεται για αυτόν βεβαίωση θαλάσσιας προϋπηρεσίας.
4. Εγγεγραμμένος Ναυτικός :
α) Αιτήσεις για :
 1. Αιτήσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση.
β) Υπολογισμοί :
 1. Εξαγορές Υπηρεσίας.
5. Ναυτιλιακές Εταιρείες :
α) Εκτυπώσεις :
 1. Σήματα χορήγησης ναυτολογίων, Crew list, καταστάσεων
 2. Ενημέρωση σχετικά με τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 3. Θα μπορούν να έχουν πλήρη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων είτε σε επίπεδο πλοίου είτε σε επίπεδο ναυτολογίου είτε σε επίπεδο ναυτιλιακού εκπροσώπου ή πλοιοκτήτη
 4. Εκτύπωση εκκαθαρίσεων εισφορών συμβεβλημένων, ποντοπόρων και πλοίων εσωτερικού
 5. Εκτύπωση εισφορών πληρωμάτων ναυτολογίων ή crew list
 6. Καταστάσεις χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων με πλήρη απεικόνιση των νομισματικών διαφορών
 7. Πλήρεις Καταστάσεις Ναυτολογήσεων όπως αυτές έχουν κωδικογραφηθεί από το Ταμείο.
β) Υπολογισμοί :
 1. Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά πλοίο βάσει οργανικών συνθέσεων και συγκεκριμένων Συλλογικών Συμβάσεων στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα
 2. Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά ναυτολόγιο βάσει συγκεκριμένων πληρωμών έναντι που έχουν γίνει, ή βάσει ιδεατών πληρωμών με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS