Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Στατιστικά στοιχεία κλάδου κύριας σύνταξης κατά τα έτη 2001 έως 2007
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Συνταξιούχοι γήρατος              
Πλήθος 39688 40137 41959 42528 43063 43965 44786
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 54.85 54.18 54.01 53.94 53.91 53.9 53.79
Μέση ηλικία 72.9 72.8 71.6 70.97 70.2 69.46 68.54
Μέση μηνιαία σύνταξη με  ΕΚΑΣ 647.42 685.55 829.61 934.12 1030.49 1126.23 1188.78
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 77.01 76.92 76.37 76.65 76.28 76.99 77.04
Συνταξιούχοι αναπηρίας              
Πλήθος 6467 6313 5764 5625 5456 5342 5228
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 45.81 45.63 45.5 45.32 45.28 45.16 45.06
Μέση ηλικία 68.83 68.4 68.03 67.54 67.08 66.64 66.2
Μέση μηνιαία σύνταξη με  ΕΚΑΣ 393.69 422.38 477.69 534.8 571.87 609.2 650.53
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 72.16 69.87 70.19 72.01 72.09 71.25 73.3
Συνταξιούχοι θανάτου              
Πλήθος 18923 19100 20428 20925 21003 21219 21586
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 55.98 56.17 56.43 56.71 56.95 57.16 57.39
Μέση ηλικία 76.97 76.09 75.67 74.83 73.94 73.17 72.43
Μέση μηνιαία σύνταξη με  ΕΚΑΣ 405.01 428.87 506.07 581.85 636.27 680.68 720.99
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 85.08 84.61 83.35 84.48 84.57 84.38 83.91
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS