Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Στατιστικά στοιχεία κλάδου επικουρικής σύνταξης κατά τα έτη 2001 έως 2007
 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Συνταξιούχοι γήρατος              
Πλήθος 17659 18681 20719 22028 24532 26236 27762
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 52.92 52.77 52.84 52.83 52.92 53.04 52.97
Μέση ηλικία 67.66 67.52 67.01 66.71 66.11 65.39 64.55
Μέση μηνιαία σύνταξη 96.58 132.22 196.57 224.29 252.93 281.64 300.59
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 68.31 67.69 67.24 62.1 67.1 68.67 68.64
Συνταξιούχοι αναπηρίας              
Πλήθος 527 537 609 636 674 687 683
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 47.08 47.26 47 47.06 47.16 47.15 46.91
Μέση ηλικία 64.01 63.98 63.96 63.7 63.53 63.21 62.93
Μέση μηνιαία σύνταξη 92.01 112.67 165.97 190.12 213.11 233.12 244.68
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 64.42 63.97 63.16 57.09 60.93 62.99 64.57
Συνταξιούχοι θανάτου              
Πλήθος 1078 1273 1626 1899 2204 2730 3053
Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 52.19 52.48 52.74 53.13 53.58 54.03 54.37
Μέση ηλικία 63.02 62.79 62.68 62.43 62.19 61.91 61.75
Μέση μηνιαία σύνταξη 60.35 87.61 132.96 149.68 166.73 180.73 189.58
Μέση ηλικία συζύγου              
Μέση ηλικία θανόντων έτους 59.07 62.36 51.87 51.53 69.52 69.25 67.86
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS