Υπηρεσίες συνδεδεμένων Χρηστών

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στους :

MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

Για εμφάνιση των εκτυπώσεων χρειάζεστε Adobe Reader. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης εκτυπώσεων με χρήση του MS Internet Explorer, κάντε uncheck στον Acrobat Reader τη ρύθμιση “Display PDF in browser” / “Εμφάνιση PDF στο browser”. Για λεπτομερείς οδηγίες πατήστε εδώ.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να πάρει κάποιος πιστοποιημένος χρήστης
( φυσικό πρόσωπο ή Ναυτιλιακή Εταιρεία ) ανά κατηγορία είναι :

1. Πιστοποιημένος Συνταξιούχος :

α) Αιτήσεις για :

 • Μεταβίβαση Επικουρικής Σύνταξης .
 • Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Αξιωματικών), εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων)
 • Σημειώματα επιστροφής Εισφορών Επικουρικής Ασφάλισης.

β) Εκτυπώσεις :

 • Βεβαίωση για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης
 • Πιστοποιητικό επιστροφής ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος
 • Σημειώματα εξαγοράς υπηρεσίας από το Κ.Ε.Α.Ν. για παροχή επικουρικής σύνταξης
 • Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος Κ.Ε.Α.Ν.
 • Ενημερωτικά σημειώματα απονομής σύνταξης επικουρικής ασφάλισης
 • Ενημερωτικά σημειώματα μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης
 • Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά σημειώματα 4-μήνου επικουρικής σύνταξης

γ) Υπολογισμοί :

 • Εξαγορές Υπηρεσίας
 • Εξαγορά για αναβάθμιση σύνταξης Κύριας και Επικουρικής
 • Θα μπορούν να πάρουν / υπολογίσουν τη μελλοντική σύνταξή τους σε συνδυασμό πάντα με την προϋπηρεσία τους όπως αυτή έχει χαρακτηριστεί στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων ή με προσθήκη επιπλέον εξαγορών που δεν έχουν χαρακτηριστεί. Η όλη διαδικασία θα διέπεται από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο σύνταξης και απεικονίζεται στα αντίστοιχα παραμετρικά αρχεία του υποσυστήματος συντάξεων του τρέχοντος πληροφοριακού συστήματος.
 • Δυνατότητα προσομοίωσης τροποποίησης σύνταξης μετά από εξαγορά και εύρεσης της νέας τροποποιημένης κύριας ή / και επικουρικής σύνταξης καθώς και του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς καθώς και του νέου απογραφικού δελτίου της τελευταίας τετραετίας.

2. Πιστοποιημένος Ναυτικός :

α) Αιτήσεις για :

 • Αιτήσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση.
 • Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, λόγω εξαγοράς.

β) Υπολογισμοί :

 • Εξαγορές Υπηρεσίας
 • Υπολογισμός συνολικής θαλάσσιας προϋπηρεσίας του Ναυτικού.μέσω της ΑΠΔΝ

3. Ναυτιλιακές Εταιρείες :

α) Εκτυπώσεις :

 • Σήματα χορήγησης ναυτολογίων, Crew list, καταστάσεων.
 • Ενημέρωση σχετικά με τις νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.(Μισθολόγια)
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων είτε σε επίπεδο πλοίου είτε σε επίπεδο ναυτολογίου είτε σε επίπεδο ναυτιλιακού εκπροσώπου ή πλοιοκτήτη.
 • Εκτύπωση εκκαθαρίσεων εισφορών συμβεβλημένων, ποντοπόρων και πλοίων εσωτερικού.
 • Εκτύπωση εισφορών πληρωμάτων ναυτολογίων ή crew list.
 • Καταστάσεις χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων με πλήρη απεικόνιση των νομισματικών διαφορών.
 • Πλήρεις Καταστάσεις Ναυτολογήσεων όπως αυτές έχουν κωδικογραφηθεί από το Ταμείο

β) Υπολογισμοί :

 • Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά πλοίο βάσει οργανικών συνθέσεων και συγκεκριμένων Συλλογικών Συμβάσεων στα επιθυμητά χρονικά διαστήματα
 • Υπολογισμός περίπου εισφορών ανά ναυτολόγιο βάσει συγκεκριμένων πληρωμών έναντι που έχουν γίνει, ή βάσει ιδεατών πληρωμών με τις αντίστοιχες προβλεπόμενες προσαυξήσεις.
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο