Τμήμα Επεξεργασίας Λοιπού Χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας

Συνταξιούχοι Επικουρικής Σύνταξης ΚΕΑΝ

1. Πότε πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις;

Οι επικουρικές συντάξεις του  ΝΑΤ/ΚΕΑΝ καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημερομηνία του μήνα. Σε κάθε περίπτωση πιθανές αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του e -ΕΦΚΑ.

2. Πώς μπορώ να εκτυπώσω μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα πληρωμής επικουρικής σύνταξης;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω κάποιας εφαρμογής η εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής. Είναι δυνατή η αποστολή του μέσω e-mail κατόπιν αιτήματος του συνταξιούχου, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜΣ, ΑΦΜ & ΑΜΚΑ. E-mail επικοινωνίας: kean@nat.gr

3. Πώς μπορώ να εγγραφώ στις διαδικτυακές υπηρεσίες του site του ΝΑΤ;

Η εγγραφή στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΝΑΤ γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ στο email: dpnt@nat.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-4149452 και 210-4149473.

4. Πώς μπορώ να αλλάξω λογαριασμό (IBAN) καταβολής της επικουρικής σύνταξης;

Η αλλαγή λογαριασμού της επικουρικής σύνταξης γίνεται μέσω της Τράπεζας στην οποία επιθυμεί ο συνταξιούχος να καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη. Στην περίπτωση που η τράπεζα ζητήσει τον ΑΜΣ ΔΙΑΣ θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει με το Τμήμα Επεξεργασίας Λοιπού Χρόνου Ναυτικής Υπηρεσίας στο email: kean@nat.gr ή στα τηλέφωνα 210-4149291-293-296.

5. Πώς γίνεται η διακοπή της σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου;

Για τη διακοπή της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου είναι απαραίτητο να αποσταλεί είτε με e-mail ή ταχυδρομείου ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ. E-mail επικοινωνίας : kean@nat.gr.

6. Πώς μπορώ να εκτυπώσω βεβαίωση αποδοχών παρελθόντος έτους για θανόντα συνταξιούχο, για φορολογική χρήση;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση μέσω κάποιας εφαρμογής η βεβαίωση αποδοχών παρελθόντος έτους για θανόντα συνταξιούχο, για φορολογική χρήση. Είναι δυνατή η αποστολή του μέσω e-mail κατόπιν αιτήματος, αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜΣ, ΑΦΜ & ΑΜΚΑ. E-mail επικοινωνίας : kean@nat.gr.

7. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης και πώς υποβάλλεται η αίτηση;

H αίτηση υποβάλλεται προς το παρόν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Τα δικαιολoγητικά που απαιτούνται είναι :

1) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3) Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4)Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει λυθεί ο γάμος ούτε με έγγραφη συμφωνία, ούτε με συμβολαιογραφική πράξη.

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α) Εάν είστε συνταξιούχος άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή του Δημοσίου ή του ΟΓΑ.
β) Δεν θα εισπραχθούν συντάξεις μετά το θάνατο του/της συνταξιούχου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιούμενα τέκνα, θα δηλώνουν:
α) Εάν είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού
οργανισμού ή του Δημοσίου.
β) Ποιο είναι το ύψος των μηνιαίων εισοδημάτων
τους.

6) ΑΦΜ
7) ΑΜΚΑ
8) ΙΒΑΝ, με τη χήρα ως πρώτη συνδικαιούχο.
9) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

8. Ποιο είναι το ποσοστό του δικαιούχου από μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης και ποιοι είναι δικαιούχοι μεταβίβασης επικουρικής;

Τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου που απεβίωσε από 13.5.2016 και μετά είναι ο/η επιζών/-ώσα σύζυγος και το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, τα τέκνα του θανόντος (νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά) και ο/η διαζευγμένος/-η. Τα ποσοστό μεταβίβασης της επικουρικής σύνταξης του ΚΕΑΝ ακολουθούν τα ποσοστά της κύριας σύνταξης. Επομένως για αιτήσεις από 13/5/2016 και μετά τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 50% επί της καταβαλλόμενης σύνταξης του θανόντα μέχρι 16/5/2019 και από 17/5/2019 και μετά σε 70%. Μετά την παρέλευση της τριετίας από την ημερομηνία θανάτου του συνταξιούχου, αν ο δικαιούχος της μεταβίβασης της επικουρικής σύνταξης εργάζεται ή λαμβάνει και άλλη επικουρική σύνταξη, τα παραπάνω ποσοστά μειώνονται κατά 50%.

9. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μετά την παρέλευση τριετίας, από τον θάνατο του συνταξιούχου;

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μετά την παρέλευση τριετίας, από τον θάνατο του συνταξιούχου είναι : Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση, ότι της καταβάλλεται (στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της συνταξιοδοτικής απόφασης) ή όχι άλλη επικουρική σύνταξη, ότι εργάζεται ή δεν εργάζεται και τα τρία τελευταία εκκαθαριστικά της εφορίας.

10. Είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ/ΚΕΑΝ και πρόκειται να αναλάβω εργασία, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για τη γνωστοποίηση της έναρξης απασχόλησης απαιτείται να αποστείλετε στο ΝΑΤ/Τ.ΚΕΑΝ την αναγγελία πρόσληψης ή τη βεβαίωση απόκτησης του διπλώματος σε περίπτωση επανάληψης ναυτικού επαγγέλματος.

11. Ποιο είναι το ποσοστό μείωσης της επικουρικής σε περίπτωση απασχόλησης ή επανάληψης του ναυτικού επαγγέλματος και ποιοι εξαιρούνται;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται περικοπή τριάντα (30%) τοις εκατό της μικτής καταβαλλόμενης επικουρικής σύνταξης.

Ασφαλισμένοι

1. Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης;

Για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης.

2. Πώς υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης;

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή.

3. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλω μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται :
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με ακριβή ημερομηνία γέννησης.
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
3. Ιατρικά Πιστοποιητικά – για συντάξεις ανικανότητας/ατυχημάτων.
4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης με πρώτο-η συνδικαιούχο το/τη συνταξιούχο, όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ του λογαριασμού .
5. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
6. Αποδεικτικό ΑΦΜ (επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου).
7) Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται << ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΩ ΣΤΟ ΝΑΤ/τ. ΚΕΑΝ>>

4. Σε πόσο διάστημα θα μου χορηγηθεί η επικουρική σύνταξη;

Η Επικουρική σύνταξη χορηγείται μετά την έκδοση της απόφασης της Κύριας σύνταξης.

5. Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η επικουρική σύνταξη;

Η Επικουρική σύνταξη καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

6. Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της αίτησής μου;

Για πληροφορίες για την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2104149291,2104149293,2104149296 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail :kean@nat.gr.

7. Έχω χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο, πρέπει να το δηλώσω στην αρχική αίτησης συνταξιοδότησης;

Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση επικουρική σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, πρέπει να δηλώσετε το ταμείο στο οποίο ήσασταν ασφαλισμένος και τη χρονική περίοδο.

8. Ποιος είναι ο χρόνος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος;

Οι δυο βασικές προϋποθέσεις για να λάβει κάποιος το επικουρικό είναι να δικαιωθεί κύριας σύνταξης και να έχει συνολικά 15 έτη συνθετική θαλάσσια υπηρεσία ή 20ετή με άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο