Ευρωπαϊκή Ένωση

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

  1) Σύμφωνα  με τον 883/04  Ε.Κ. 

  Όπως προκύπτει από το αρ.11 πργ.4  του  Ε.Κ.883/04, η μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα που ασκείται κανονικά σε πλοίο το οποίο ταξιδεύει στη θάλασσα υπό σημαία κράτους μέλους, θεωρείται ως δραστηριότητα που ασκείται σε αυτό το κράτος μέλος. Ωστόσο, το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή δραστηριότητα σε πλοίο υπό σημαία κράτους μέλους και αμείβεται για τη δραστηριότητα αυτή από επιχείρηση ή πρόσωπο του οποίου η έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων του βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, υπάγεται στη νομοθεσία του τελευταίου αυτού κράτους μέλους εάν κατοικεί σε αυτό. Η επιχείρηση ή το πρόσωπο που καταβάλλει την αμοιβή θεωρείται ως εργοδότης για τους σκοπούς της εν λόγω νομοθεσίας.

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον αναλάβετε την διαχείριση πλοίων με κοινοτική σημαία, αυτά μπορούν  να εφοδιασθούν με ναυτολόγια (νομοθεσία κράτους μέλους που κατοικούν οι ναυτικοί), στα οποία θα υπηρετούν Έλληνες ναυτικοί  και θα αμείβονται από την διαχειρίστρια στην Ελλάδα, σύμφωνα δε  με το αρ.080950/05/12 σήμα ΥΠΑΑΝ/ΔΝΕΡ1ο, ”ο καθορισμός και η έγκριση των ελαχίστων επιπέδων ασφαλούς στελέχωσης (σύνθεση ) των πλοίων αποτελεί αρμοδιότητα των αρχών της σημαίας του πλοίου ,όπως ορίζεται στον Κανονισμό V14  της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (Δ.Σ. SOLAS) και στο άρθρο 94 της Σύμβασης των Εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας.

Ο παραπάνω Κανονισμός ισχύει για όλα τα κράτη μέλη και εφαρμόζεται από αυτά. Επομένως  ο εργοδότης ενημερώνει το κράτος της σημαίας που φέρει το πλοίο για την ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών.

2) Σύμφωνα  με τον 3577/92  Ε.Κ.

– Πλοία με ελληνική σημαία που δραστηριοποιούνται σε χώρες ΕΕ εφαρμόζεται η Νομοθεσία της Σημαίας (ήτοι ναυτολόγιο) και η οργανική σύνθεση καθορίζεται με βάση το Π.Δ.177/74 ή με υπουργική απόφαση (ειδική σύνθεση για καθορισμένους πλόες).

– Πλοία Ε/Γ-Ο/Γ με κοινοτική σημαία που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν δρομολογηθεί εφαρμόζεται η Νομοθεσία του κράτους υποδοχής  (ήτοι ναυτολόγιο) και η οργανική σύνθεση καθορίζεται με βάση το Π.Δ.177 /74.

– Κοινοτικός ναυτικός  που υπηρετεί σε πλοία με ελληνική σημαία  είναι μέλος του πληρώματος κατέχει οργανική θέση και οι ασφαλιστικές εισφορές του θα αποδοθούν στον ασφαλιστικό φορέα που θα απονείμει τη σύνταξη

– Μεμονωμένοι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε κοινοτικά πλοία μπορούν να αναγνωρίσουν την Υπηρεσία α) μέσω του ασφαλιστικού φορέα του κράτους μέλους της Σημαίας του πλοίου (ΕΚ883/04) β) εφόσον το πλοίο συμβληθεί με το ΝΑΤ(Συμβ/να) γ) εξαγοράζοντας την, με πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας (ξένη υπηρεσία) (Κ.Ν. 792/78).

– Με το Ν.4150/13 αρ.10 προστίθεται πργ.3, στο άρ.87 του ΚΔΝΔ, στην  οποία αναφέρεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου που εκτελεί πλόες:

α) Μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής ή μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής.

β) Δρομολογιακούς μεταξύ ελληνικών λιμένων συνολικής απόστασης από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα προορισμού έως και 30 ν.μ. και είναι κλειστού τύπου.“

– Με το Π.Δ.344/04 δεν υφίσταται πλέον διάκριση μεταξύ των Ελληνικών πλοίων  με τα αντίστοιχα κοινοτικά (Ε.Κ.3577/92) και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτές που ισχύουν και για τα Ελληνικά πλοία.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο