Πλοία

Αίτηση εξαγοράς ξένης σημαίας
Πιστοποιητικό μη οφειλής πλοίου ή βεβαίωση
 • Χορήγηση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
 • Χορήγηση για τη συμμετοχή του πλοίου σε διαγωνισμό Δρομολόγησης του Υ.Ν.Α
 • Χορήγηση για τη Δ.Ο.Υ Πλοίων ή Δ.Ο.Υ…………….
 • Χορήγηση για το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Χορήγηση για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο
 • Χορήγηση για τη χορήγηση δανείου σε Τράπεζα

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΟΦΕΛΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ Word

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΟΦΕΛΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ PDF

Πιστοποιητικό μη οφειλής πλοίου με ναυτολόγια ή με καταστάσεις πληρώματος

1) Χορήγηση για τη μεταβίβαση σε Έλληνες αγοραστές
2) Χορήγηση για τη μεταβίβαση σε αλλοδαπούς αγοραστές
3) Χορήγηση για τη διαγραφή από τα ελληνικά νηολόγια
4) Χορήγηση για τη διάλυση
5) Χορήγηση λόγω θανάτου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΜΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Word
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΜΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΜΕ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ PDF

Δικαιολογητικά καταχώρισης πλοίου στο ΝΑΤ
Πιστοποιητικό μη οφειλής πλοίου που δεν είναι εφοδιασμένο με ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος

1) Χορήγηση για τη μεταβίβαση πλοίου σε Έλληνες αγοραστές

2) Χορήγηση για τη μεταβίβαση πλοίου σε Αλλοδαπούς αγοραστές

3) Χορήγηση για τη διαγραφή από τα ελληνικά νηολόγια

4) Χορήγηση για τη διάλυση

5) Χορήγηση λόγω θανάτου

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΜΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΝΑΤ Word

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου πλοίου που έχει μεταβιβαστεί ή διαγραφεί
 • ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (Συν. 1), η οποία να αναφέρει στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα, στοιχεία πλοίου (νηολόγιο, όνομα)
 • ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (Για την περίοδο που το πλοίο ανήκε στο αιτούντα)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ (στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία)
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (στην περίπτωση που την αίτηση δεν την κάνει ο ιδιοκτήτης)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ GOOD STANDING με   APOSTILE  (για ποντοπόρα  ή   συμβεβλημένα πλοία)

Σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε εταιρεία που έχει κλείσει απαιτείται να έχει οριστεί εκκαθαριστής που θα μπορεί να εισπράξει το πιστωτικό υπόλοιπο.

Τρόποι κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών

 • Με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Αποστολή μέσω email στο poroi.eswt@nat.gr ή poroi.pont@nat.gr
 • Μέσω ταχυδρομικής επιστολής

Μετά τον έλεγχο και έπειτα από έγκριση του ΔΣ/ΝΑΤ η υπόθεση προωθείται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου.  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

1) Φορολογική ενημερότητα

2) Ασφαλιστική ενημερότητα

3) Λογαριασμό τραπέζης

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ WORD

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ PDF

Δικαιολογητικά για βεβαίωση ναυτικής υπηρεσίας
Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο