Τομέας Εφάπαξ Παροχών Ναυτικών

Εφάπαξ Παροχή

1. Πότε θα υπολογιστεί το εφάπαξ, σύμφωνα με την ημερομηνία αίτησής μου;

Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον τομέα εφάπαξ παροχών των τ. ΤΠΕΝ στα τηλ. 210-4149274, 2104149276, 2104149279, 2104149522 και στα email: synt.efapax@nat.gr και efapax@nat.gr.

2. Πόσο θα είναι το ποσό του εφάπαξ;

Το ποσό της εφάπαξ παροχής μπορεί να γίνει γνωστό στον δικαιούχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τ. ΕΤΕΑΕΠ που ελέγχουν και υπογράφουν την απόφαση.

3. Πότε διαβιβάσθηκε η Απόφαση στον e-ΕΦΚΑ;

Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον τομέα εφάπαξ παροχών των τ. ΤΠΕΝ στα τηλ. 210-4149274, 2104149276, 2104149279, 2104149522 και στα email: synt.efapax@nat.gr και efapax@nat.gr.

4. Πότε θα πληρωθώ;

Αν έχει εκδοθεί και έχει αποσταλεί η Απόφαση, είναι αρμοδιότητα του e-ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΕΑΕΠ.

5. Γιατί δεν έχω πληρωθεί ακόμα;

Αν έχει εκδοθεί και έχει αποσταλεί η Απόφαση, είναι αρμοδιότητα του e-ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΕΑΕΠ.

6. Αν έχει παραληφθεί η αίτησή μου, ποιος είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και αν είναι σωστά τα δικαιολογητικά;

Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον τομέα εφάπαξ παροχών των τ. ΤΠΕΝ στα τηλ. 210-4149274, 2104149276, 2104149279, 2104149522 και στα email: synt.efapax@nat.gr και efapax@nat.gr.

7. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης και πώς υποβάλλεται η αίτηση;

H αίτηση υποβάλλεται προς το παρόν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Τα δικαιολoγητικά που απαιτούνται είναι :

1) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.
2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3) Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4)Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει λυθεί ο γάμος ούτε με έγγραφη συμφωνία, ούτε με συμβολαιογραφική πράξη.

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α) Εάν είστε συνταξιούχος άλλου ασφαλιστικού οργανισμού ή του Δημοσίου ή του ΟΓΑ.
β) Δεν θα εισπραχθούν συντάξεις μετά το θάνατο του/της συνταξιούχου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιούμενα τέκνα, θα δηλώνουν:
α) Εάν είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού
οργανισμού ή του Δημοσίου.
β) Ποιο είναι το ύψος των μηνιαίων εισοδημάτων
τους.

6) ΑΦΜ
7) ΑΜΚΑ
8) ΙΒΑΝ, με τη χήρα ως πρώτη συνδικαιούχο.
9) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Έχω παραλάβει βεβαίωση χρόνου από το ΝΑΤ και θέλω διευκρινήσεις για το εφάπαξ.

Θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον τομέα εφάπαξ παροχών των τ. ΤΠΕΝ στα τηλ. 210-4149274, 2104149276, 2104149279, 2104149522 και στα email: synt.efapax@nat.gr και efapax@nat.gr.

8. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για αίτηση εφάπαξ;

Τα δικαιολογητικά είναι:

α. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής και κείμενο “Δεν έχω πάρει επιστροφή εισφορών ή εφάπαξ παροχή από τα Ταμεία Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού σε προγενέστερο χρόνο και δεν δικαιούμαι εφάπαξ από οποιοδήποτε άλλο ταμείο”. Σε περίπτωση που έχει λάβει εφάπαξ από άλλο ταμείο χρειαζόμαστε την αντίστοιχη απόφαση.
β. Οριστική συνταξιοδοτική απόφαση (αυτοτελώς από το ΝΑΤ ή με συμμετοχή του χρόνου ΝΑΤ).
γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
δ. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
ε. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με πρώτο όνομα του δικαιούχου (να φαίνεται ευκρινώς ο ΙΒΑΝ).
στ. εκκαθαριστικό εφορίας ή άλλο επίσημο έγγραφο με τον ΑΦΜ.
ζ. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με το όνομα και το ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

9. Κληρονομικά (αίτηση - δικαιολογητικά - προϋποθέσεις)

Λόγω του ότι όλες οι περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του κληρονομικού δικαιώματος θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον τομέα εφάπαξ παροχών στα τηλέφωνα 210-4149274-276-279-522 ή στο email: efapax@nat.gr.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο