Υποχρέωση καταβολής εισφορών

Κύκλος Προσώπων που καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορές στο Ν.Α.Τ

Η με αρ.Φ.80000/οικ.46214/1903/ΥΑ 2017 (ΦΕΚ 3677Β΄) ορίζει τα πρόσωπα για τους οποίους το ΝΑΤ υποχρεωτικά εισπράττει εισφορές μέσω της ΑΠΔΝ και περιλαμβάνει:

• Τους Έλληνες απογεγραμμένους ναυτικούς..
• Τους υπηκόους ξένων κρατών μελών της Ε.Ε. που εργάζονται σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη, ασφαλιστικώς συμβεβλημένων με το Ν.Α.Τ.

Αναλυτικά υπάγονται οι:

 • Οι ανήκοντες σε συγκροτημένο πλήρωμα πλοίου με ελληνική σημαία ή ξένη συμβεβλημένα ασφαλιστικώς με το Ν.Α.Τ.
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι στο εσωτερικό ή εξωτερικό της ανώτατης οργάνωσης των Ελλήνων ναυτικών που εδρεύει στην Ελλάδα, για όσο χρόνο αυτοί εκπροσωπούν την οργάνωση αυτή όχι πέραν της πενταετίας και εφόσον έχουν δίπλωμα ή πτυχίο ναυτικής ικανότητας και δεκαετή τουλάχιστον εργασία σε πλοίο.
 • Οι αρχιπλοηγοί και πλοηγοί και το βοηθητικό προσωπικού που υπηρετεί στους πλοηγικούς σταθμούς.
 • Οι πλοηγοί που υπηρετούν σε λιμάνια άλλων κρατών.
 • Οι εκάστοτε μετεκπαιδευόμενοι στις Δ.Σ.Ε.Ν ναυτικοί για το χρονικό διάστημα της μετεκπαίδευσης σε αυτές.
 • Οι υπάλληλοι Προξενικών Λιμεναρχείων, οι Καθηγητές ή Διευθυντές σπουδών Δ.Σ.Ε.Ν., οι Κυβερνήτες και τα μέλη πληρώματος πλοίων της κατά θάλασσαν Οικονομικής Αστυνομίας (Θ.Ο.Α.) καθ’ όσο χρόνο ήσαν εν ενεργεία, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν δεκαετή τουλάχιστον στο Εμπορικό Ναυτικό, “πραγματική ναυτική υπηρεσία”.
 • Οι εκάστοτε υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στο Υπουργείο ή της υπηρεσίες του, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν στο Εμπορικό Ναυτικό δεκαετή τουλάχιστον “πραγματική ναυτική υπηρεσία” η οποία περιορίζεται σε πενταετή, εάν αυτοί είναι κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου, Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητού Α’ Tάξεως Εμπορικού Ναυτικού.
 • Οι εκάστοτε υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο, εφόσον είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν στο Εμπορικό Ναυτικό δεκαετή τουλάχιστον “πραγματική ναυτική υπηρεσία”.
 • Οι Αρχιπλοίαρχοι και Αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών επιχειρήσεων και αποδεδειγμένα δεν ασκούν άλλο επάγγελμα
 •  και οι Πλοίαρχοι Α’ Tάξεως και Μηχανικοί Α’, που εργάζονται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τα δύο τρίτα (2/3) μόνο της υπηρεσίας των.
 • Οι εκάστοτε εργαζόμενοι σε Δημόσιες Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού της Eστίας Ναυτικών απογεγραμμένοι ναυτικοί, εφόσον έχουν δεκαετή τουλάχιστον “πραγματική ναυτική υπηρεσία” σε πλοία της κατηγορίας Β του πίνακα 1του άρθρου 16 του ΚΝ 792/78.
 • Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Η υπηρεσία αυτή λογίζεται ως προς την καταβολή των εισφορών και τον υπολογισμό της σύνταξης σαν πραγματοποιηθείσα σε Ακτοπλοϊκά Ελληνικά πλοία του εμπορικού Ναυτικού.

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 2575/98 ασφαλίζονται επίσης:

 • Οι Γενικοί Eπιθεωρητές σκάφους και οι Επιθεωρητές – Μηχανικοί ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΝΑΤ κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, για υπηρεσία μέχρι (6) έξι το πολύ μήνες κατά την διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους μόνο εφόσον:
  • υπηρετούν σε πλοία άνω των 1000 κ.ο.χ και
  • έχουν δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α’ τάξης (πργ 9).
 • Πλοίαρχοι Α’ και Β’ Tάξης και Μηχανικοί Α’ και Β’ Τάξης Ε.Ν. μπορούν να αναγνωρίσουν (με εξαγορά) δύο το πολύ φορές την υπηρεσία τους μέχρι 12 μήνες για κάθε πλοίο στο ΝΑΤ, σε πλοία που τελούν υπό ναυπήγηση στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή είναι πάνω από 3000 κ.ο.χ δεν έχουν ναυτολόγια, υψώσουν την ελληνική σημαία κατά την πρώτη νηολόγηση και τη διατηρήσουν για χρόνο διπλάσιο του χρόνου που εξαγοράζουν (πργ.13).

 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται για όσο χρόνο διαρκεί η ναυπήγηση και για δύο το πολύ αξιωματικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων για κάθε πλοίο που μπορεί να είναι ή Πλοίαρχοι, ή Μηχανικοί ή ένας Πλοίαρχος και ένας Μηχανικός.

Επίσης στο εδ.γ ορίζεται ότι μόνο οι Πλοίαρχοι Β’ Tάξης μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι (6) έξι μήνες στα υπό ναυπήγηση πλοία, η οποία θα υπολογίζεται για την συμπλήρωση της συνολικά απαιτούμενης υπηρεσίας για την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α Tάξης.

Επίσης οι ναυτικό που υπηρετούν σε πλοία εφοδιασμένα με κατάσταση πληρώματος.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο