Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το αριθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο