Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (αρθ. 118 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την ανανέωση των δέκα (10) ετήσιων αδειών συντήρησης και νέων κυκλοφοριών (support and new release) ORACLE 12c

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο