Όροι χρήσης

Αποδοχή της Πολιτικής μας

Για να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους που θέτει το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους όρους.

Παραίτηση από ευθύνη

Ο δικτυακός τόπος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικές με τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές του. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Πάντως το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει: πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων και αναγκών φυσικών ή νομικών προσώπων, πληροφορίες όχι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες, πληροφορίες συνδεόμενες, μερικές φορές, με χώρους εκτός του ΝΑΤ και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη, μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία ή πληροφορίες στο χώρο μας ενδέχεται να δημιουργήθηκαν ή να διαρθρώθηκαν σε αρχεία ή μορφότυπους που δεν στερούνται λαθών, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η παροχή της υπηρεσίας μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί κατ’ άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Το ΝΑΤ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του χώρου ή άλλου εκτός του ΝΑΤ και συνδεόμενου με αυτόν χώρου.
Η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη του ΝΑΤ κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του υλικού (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, λογισμικό) καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τη δομή του, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΝΑΤ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σχετική σημείωση και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Συχνές Ερωτήσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο